Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Πρόσληψη 6 ατόμων από τον Δήμο Ωραιοκάστρου


Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
 δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΈΞΙ (6) ατόμων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου Ωραιοκάστρου

και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
 σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
6 ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβησης και πτυχίο
 ναυαγοσώστη
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει
(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) και τις όμοιες του ν.3812/2009
Οι υποψήφιοι είναι από 18-67 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, αυτοπροσώπως στη δ/ση
του Δ. Κολυμβητηρίου Λ.ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ,
από ώρα 9,00π.μ. έως 14,00 μ.μ. από Την Πέμπτη 15-06-2017 έως την
Τρίτη 04-07-2017.Πληροφορίες στο τηλ. 2310 690793
Αξιολόγηση:0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...